Slide background
Slide background
header_15
header_12
header_10
header_11
header_9
header_8
header_7
header_6
header_5
header_3
header_4

Equip docent

L’equip docent de les escoles inlingua està format per professors amb formació universitària i amb amplis coneixements i experiència en el món de l’ensenyament d’idiomes. Tots ells tenen acreditacions i titulacions reconegudes internacionalment.

Els professors constitueixen un dels elements clau per a l’èxit de l’aprenentatge. inlingua és perfectament conscient de la importància del personal docent i és molt selectiva a l’hora d’escollir-lo. La majoria són professors nadius de la llengua que imparteixen i regularment reben formació sobre el mètode i els materials emprats. inlingua imparteix constantment cursos de formació i de reciclatge als seus professors i els manté informats dels nous recursos i tècniques en l’ensenyament d’idiomes.

El Departament Pedagògic de les escoles inlingua s’encarrega d’assignar el professor que millor s’adapti a les necessitats de cada grup, depenent del nivell, de la prèvia exposició a la llengua, de les demandes específiques, del perfil, etc. Els nostres professionals, d’altra banda, a part de tenir una formació íntegra, s’especialitzen en àrees concretes. D’aquesta manera, hi ha professors especialitzats en la formació dels més petits; d’altres, en el món dels negocis; d’altres, en la preparació dels exàmens oficials, etc.

A inlingua hi ha 10 principis didàctics, que tots els professors han de respectar. Són els següents:

01. A les classes només s’utilitza la llengua objecte d’estudi

El professor no traduirà per a l’alumne, sinó que l’ajudarà a descobrir el significat de les paraules en el seu context. Això es fa curosament i de forma gradual, donant temps a l’alumne perquè comprengui l’idioma.

02. A les classes es prioritzen l’expressió oral i la comprensió auditiva

Per utilitzar un idioma correctament, s’ha de saber parlar-lo. També s’ensenya l’expressió escrita i la comprensió lectora, però la llengua es presenta de forma oral. El professor s’assegura que tots els alumnes siguin capaços de pronunciar correctament abans de continuar avançant la lliçó.

03. Els patrons lingüístics s’aprenen mitjançant exemples i no pas mitjançant explicacions

Entendre l’idioma en un context fomenta que els alumnes desenvolupin les seves capacitats de comprensió en general. Aquestes capacitats són necessàries per a la comunicació quotidiana. Fins i tot, la gramàtica s’aprèn millor amb exemples pràctics que no pas mitjançant llargues i complexes explicacions.

04. Els alumnes tenen l’oportunitat de parlar tant com sigui possible

Als alumnes se’ls anima a emprar activament l’idioma al llarg de tot el procés d’aprenentatge. Això requereix una participació total. Els professors intenten reduir les seves intervencions per tal de permetre als alumnes el màxim volum de pràctica possible durant la classe.

05. L’aprenentatge individualitzat requereix un ambient relaxat

Es respecten i s’integren els objectius de cada alumne, i els cursos són configurats per tal d’adaptar-se a diferents estils d’aprenentatge. Tot això té lloc en un ambient distès i relaxat.

06. S’adopta un enfocament positiu de la correcció d’errors

Als alumnes se’ls anima a autocorregir-se per aconseguir una pronunciació precisa i ser capaços d’utilitzar eficientment les estructures de l’idioma en una conversa. Considerem l’aprenentatge d’un idioma com un procés de millora contínua.

07. Es valora el coneixement previ d’un tema abans de presentar nous continguts lingüístics

Si l’alumne ja coneix alguna paraula o sap utilitzar una estructura, partirem d’aquell punt perquè construïm sobre els seus coneixements previs de l’idioma.

08. Cal sentir-se lliure per experimentar

S’anima l’alumne a expressar opinions i a experimentar amb els nous continguts que va aprenent.

09. S’utilitzen diverses tècniques didàctiques

Malgrat que els objectius de cada classe estan clarament definits, els professors utilitzaran diverses tècniques durant la classe. Es contemplen diferents contextos i estils d’aprenentatge per ajudar l’alumne a utilitzar l’idioma en diferents situacions de la vida real.

10. Els llibres es mantenen tancats durant les etapes de presentació i pràctica

En un primer moment l’idioma és presentat a l’alumne de forma oral. El llibre de text s’utilitza després, exclusivament per exercitar la comprensió lectora, l’expressió escrita, la comprensió auditiva i l’expressió oral.