inlingua Andorra

Exàmens oficials

Languages change your life

Centre examinador oficial:

OXFORD Test of English

L’Oxford Test of English t’ofereix els avantatges següents:

 • Està certificat per la Universitat d’Oxford i gaudeix del reconeixement d’institucions educatives externes.
 • Examina les quatre competències lingüístiques (expressió oral, comprensió auditiva, expressió escrita i comprensió lectora) en només dues hores.
 • L’examen consta de diversos mòduls, que es poden fer en qualsevol ordre i combinació.
 • Es poden repetir els mòduls individualment i l’informe sempre mostrarà el darrer resultat.
 • Els escenaris proposats permeten l’ús del llenguatge habitual de la vida real, tant en àmbits socials com laborals o acadèmics, com ara deixar un missatge de veu o respondre a un correu electrònic.
ESTRUCTURA DE L’EXAMEN

L’examen permet avaluar les quatre competències lingüístiques mitjançant mòduls, amb un temps limitat per completar cada mòdul.

Els mòduls de comprensió lectora i auditiva són adaptables. S’adapten a les respostes, la qual cosa converteix aquestes proves en una experiència única i motivadora, ja que són més curtes i precises que les proves lineals tradicionals.

Els mòduls d’expressió oral i escrita són proves individualitzades, revisades per professionals avaluadors amb molta experiència.

EXPRESSIÓ ORAL (SPEAKING)

En el mòdul d’expressió oral les persones examinades poden participar en una entrevista simulada, enregistrar un missatge de veu i respondre a preguntes de comprovació. Aquest mòdul consta de quatre parts i dura 15 minuts aproximadament.

Es demana:

 • Respondre de forma adequada a les preguntes
 • Proporcionar informació real
 • Organitzar un discurs extens
 • Descriure, comparar, contrastar, especular i suggerir

COMPRENSIÓ AUDITIVA (LISTENING)

El material emprat en el mòdul de comprensió auditiva és una adaptació de fonts reals. Els passatges simulen converses i discursos que s’escolten habitualment en contextos anglòfons moderns. Aquest mòdul consta de quatre parts i dura 30 minuts aproximadament.

Es demana:

 • Comprensió del significat principal
 • Identificació dels detalls
 • Significat local i global
 • Identificació d’opinió i actitud
 • Comprensió de significats inferits, interacció i pragmàtica

COMPRENSIÓ LECTORA (READING)

Els textos i extractes utilitzats en el mòdul de comprensió lectora varien en extensió i complexitat i pertanyen a exemples reals. Aquest mòdul consta de quatre parts i dura 30 minuts aproximadament.

Es demana:

 • Lectura atenta
 • Lectura ràpida cercant informació
 • Significat concret i global
 • Inferència i deducció del significat del text
 • Actitud, opinió i propòsit de l’autor
 • Comprensió de referència i significat en el seu context

EXPRESSIÓ ESCRITA (WRITING)

En el mòdul d’expressió escrita es demostra la precisió en el maneig del vocabulari i la gramàtica, així com la capacitat d’estructuració i síntesi de textos.

Consta de dues parts i dura 45 minuts aproximadament. A la segona part es pot triar la tasca a realitzar.

Es demana:

 • Donar informació
 • Expressar o respondre a opinions i sentiments
 • Convidar, sol·licitar i suggerir
 • Redactar per desenvolupar un argument
 • Redactar per persuadir o suggerir
 • Narrar i descriure
RESULTATS

Els resultats estan disponibles en 14 dies. Es presenten en un format clar, a mode d’informe, i mostren el nivell de la persona examinada en cada una de les quatre competències per separat i en general, d’acord amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCER).

Per a una bona comprensió dels resultats, es pot consultar la guia d’ajuda “How to interpret your Report Card”.

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació sobre l’examen, contacta nosaltres.

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language: internet Based Test)

El TOEFL és un test que mesura de forma precisa i fiable el nivell de competència en anglès. Aquest test té un enfocament acadèmic: avalua la capacitat de les persones no nadiues per emprar i entendre l’idioma tal com es parla, s’escriu i s’escolta en escoles superiors i universitats. No s’aprova ni se suspèn. El resultat obtingut consistirà en una puntuació final.

Més de 4.500 escoles superiors i universitats de tot el món exigeixen aquest certificat, avalant d’aquesta manera la seva acceptació internacional.

El test TOEFL IBT avalua quatre habilitats lingüístiques:

 • Comprensió escrita: mesura la capacitat per llegir i entendre textos acadèmics.
 • Comprensió oral: mesura la capacitat per entendre l’anglès tal com es parla a la universitat.
 • Expressió oral: mesura la capacitat per parlar en anglès.
 • Expressió escrita: mesura la capacitat per redactar textos de nivell universitari.

La puntuació màxima d’aquest test són 120 punts. Gairebé totes les universitats nord-americanes que l’inclouen com a requisit d’entrada estableixen un mínim de 70-80 punts.

Actualment inlingua Andorra, com a centre examinador oficial, ofereix una convocatòria mensual per a aquest examen.

Dates 2020:
 • 28 de març
 • 03 d’abril
 • 25 d’abril
 • 16 de maig
 • 20 de juny
 • 18 de juliol
 • 22 d’agost
 • 18 de setembre
 • 09 d’octubre
 • 13 de novembre
 • 11 de desembre

Aquest examen té una validesa de dos anys.

Per a més informació i inscripcions: http://www.ets.org/toefl

TOEIC (Test of English for International Communication)

La prova TOEIC és un punt de referència de les habilitats lingüístiques, sobretot dins l’entorn laboral. De la mateixa manera que el TOEFL, s’obté una puntuació final que serà la que determinarà si s’ha assolit el nivell suficient per complir els mínims establerts pels centres que així ho requereixin.

Moltes multinacionals, universitats i centres d’idiomes l’inclouen com a requisit d’entrada, tant per a professionals com per a estudiants de parla no anglesa. Es tracta d’una forma ràpida, precisa i garantida de mesurar els coneixements lingüístics necessaris.

inlingua Andorra, com a centre examinador oficial, ofereix convocatòries extraordinàries d’aquest examen a demanda.

Aquest examen té una validesa de dos anys.

Per a més informació i inscripcions: http://www.ets.org/toeic

TFI (Test de Français International)

Per a les persones interessades en la llengua francesa, inlingua és també centre examinador oficial del TFIT (Test de Français International).

Per a més informació: www.ets.org/tfi/

Centre preparador:

CAMBRIDGE

Reconeixement dels exàmens de Cambridge

Els exàmens de Cambridge ESOL són coneguts arreu del món per la seva qualitat i prestigi. Són reconeguts tant per institucions educatives com pel món empresarial com a garantia en l’avaluació i valoració de les competències lingüístiques en anglès, examinant cada habilitat lingüística en diferents contextos.

Raons per obtenir un certificat de Cambridge

Més de dos milions de persones es presenten anualment als exàmens d’anglès de Cambridge ESOL arreu del món. Els seus títols de reconeixement internacional acrediten el nivell de coneixement de l’idioma i són acceptats per un gran nombre d’institucions educatives i empreses de tot tipus.

Hi ha diferents nivells:

 • KET (Key English Test): nivell A2 (MECR)
 • PET (Preliminary English Test): nivell B1 (MECR)
 • FCE (First Certificate of English): nivell B2 (MECR)
 • CAE (Certificate in Advanced English): nivell C1 (MECR)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English): nivell C2 (MECR)

Per als exàmens de Cambridge, podeu triar classes particulars o classes en grup.

Els certificats no tenen data de caducitat.

Per a més informació: www.cambridgeesol.org

DELF i DALF

Altres prestigiosos títols que es poden preparar a inlingua són, en francès, el DELF (nivells A1, A2, B1 i B2) i el DALF (nivells C1 i C2).

Per a més informació i inscripcions: www.ciep.fr/delfdalf

El DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) y el DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) son diplomas oficiales de lengua francesa otorgados por el Ministerio francés de Educación Nacional y diseñados siguiendo las directrices del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas.

Son diplomas reconocidos internacionalmente y en España están también reconocidos por las Universidades españolas.

Tienen una validez permanente.

Se proponen 6 diplomas independientes: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Cada examen permite evaluar las cuatro destrezas de comunicación: comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita.

DELE

Preparem aquelles persones que vulguin examinar-se per obtenir el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), una titulació en llengua espanyola expedida per l’Institut Cervantes.

Per a més informació: www.cervantes.es

Los diplomas de español DELE son títulos oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español.

Los exámenes DELE están diseñados siguiendo las directrices del Marco común europeo de referencia (MCER) y el Manual para relacionar exámenes al MCER, ambas obras del Consejo de Europa.

Los Diplomas DELE cubren todos los niveles del MCER:

 • Diploma de español nivel A1.
 • Diploma de español nivel A2.
 • Diploma de español nivel B1.
 • Diploma de español nivel B2.
 • Diploma de español nivel C1.
 • Diploma de español nivel C2.
Reconocimiento de los diplomas DELE

Los diplomas DELE están reconocidos internacionalmente, y gozan de un gran prestigio, no solo entre instituciones y autoridades educativas públicas y privadas sino también en el mundo empresarial y entre cámaras de comercio. Son una garantía oficial en la evaluación y certificación de la competencia lingüísticas en español.

En muchos países, los DELE han sido adoptados por autoridades educativas y centros de enseñanza reglada como complemento a sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el resto de países donde se realizan las pruebas.

Examen Oficial de Llengua Catalana

inlingua també ofereix classes preparatòries per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català. A Andorra hom es pot examinar dels nivells A, B i C.

Per a més informació: https://www.educacio.ad/

Els exàmens oficials de llengua catalana consisteixen en la realització d’una prova escrita i d’una prova oral que permeten valorar de manera objectiva el grau de desenvolupament de les competències establertes en cada programa. En aquests exàmens s’avalua la comprensió i l’expressió oral, la interacció, la comprensió i l’expressió escrita de la persona candidata.

Els diplomes oficials de llengua catalana del Govern d’Andorra són 6. S’emmarquen en el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MECR) i s’estructuren en els sis nivells següents:

 • Diploma d’usuari bàsic, nivell A1: Acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet desenvolupar les necessitats més bàsiques de comunicació.
 • Diploma d’usuari bàsic, nivell A2: Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet desenvolupar amb autonomia una activitat comunicativa bàsica pròpia de les situacions més habituals de comunicació.
 • Diploma d’usuari independent, nivell B1: Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que es poden presentar sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a la família i a l’oci.
 • Diploma d’usuari independent, nivell B2: Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp professional del parlant.
 • Diploma d’usuari experimentat, nivell C1: Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o informal.
 • Diploma d’usuari experimentat, nivell C2: Acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d’analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català.

Truca ara