inlingua Andorra

Equip docent

Languages change your life

L’equip docent de les escoles inlingua està format per professors i professores amb formació universitària i amb amplis coneixements i experiència en el món de l’ensenyament d’idiomes. Tots tenen acreditacions i titulacions reconegudes internacionalment.

El professorat constitueix un dels elements clau per a l’èxit de l’aprenentatge. inlingua és perfectament conscient de la importància del personal docent i és molt selectiva a l’hora d’escollir-lo. La majoria són nadius de la llengua que imparteixen i regularment reben formació sobre el mètode i els materials emprats. inlingua els ofereix constantment cursos de formació i de reciclatge i els manté informats dels nous recursos i tècniques en l’ensenyament d’idiomes.

El Departament Pedagògic de les escoles inlingua s’encarrega d’assignar el professor o professora que millor s’adapti a les necessitats de cada grup, depenent del nivell, de la prèvia exposició a la llengua, de les demandes específiques, del perfil, etc. Els nostres professionals, d’altra banda, a part de tenir una formació íntegra, s’especialitzen en àrees concretes. D’aquesta manera, hi ha docents especialitzats en la formació dels més petits; d’altres, en el món dels negocis; d’altres, en la preparació dels exàmens oficials, etc.

A inlingua hi ha 10 principis didàctics, que el professorat ha de respectar. Són els següents:

1. A les classes només s’utilitza la llengua objecte d’estudi

El docent no traduirà conceptes a l’alumne/a, sinó que l’ajudarà a descobrir el significat de les paraules en el seu context. Això es fa curosament i de forma gradual, donant temps a l’alumne/a perquè comprengui l’idioma.

2. A les classes es prioritzen la comprensió i l’expressió orals

Per utilitzar un idioma correctament, s’ha de saber parlar-lo. També s’ensenya la comprensió lectora i l’expressió escrita, però la llengua es presenta de forma oral. El docent s’assegura que tots els alumnes siguin capaços de pronunciar correctament allò que s’està fent abans de continuar la lliçó.

3. Els patrons lingüístics s’aprenen mitjançant exemples i no pas mitjançant explicacions

Entendre l’idioma en un context fomenta que els alumnes desenvolupin les seves capacitats de comprensió en general. Aquestes capacitats són necessàries per a la comunicació quotidiana. Fins i tot, la gramàtica s’aprèn millor amb exemples pràctics que no pas mitjançant llargues i complexes explicacions.

4. Els alumnes tenen l’oportunitat de parlar tant com sigui possible

Els alumnes tenen l’oportunitat d’emprar activament l’idioma al llarg de tot el procés d’aprenentatge. Això requereix una participació total per part seva. El professorat intenta reduir les seves intervencions per tal de permetre’ls el màxim volum de pràctica possible durant la classe.

5. L’aprenentatge individualitzat requereix un ambient relaxat

Es respecten i s’integren els objectius de cada alumne, i els cursos són configurats per tal d’adaptar-se a diferents estils d’aprenentatge. Tot això té lloc en un ambient distès i relaxat.

6. S’adopta un enfocament positiu de la correcció d’errors

Els alumnes han d’aprendre a autocorregir-se per aconseguir una pronunciació precisa i ser capaços d’utilitzar eficientment les estructures de l’idioma en una conversa. Considerem l’aprenentatge d’un idioma com un procés de millora contínua.

7. Es valora el coneixement previ d’un tema abans de presentar nous continguts lingüístics

Si l’alumne/a ja coneix una paraula o sap utilitzar una estructura, partirem d’aquell punt, perquè construïm l’aprenentatge sobre els seus coneixements previs de l’idioma.

8. Cal sentir-se lliure per experimentar

S’anima l’alumne/a a expressar opinions i a experimentar amb els nous continguts que va aprenent.

9. S’utilitzen diverses tècniques didàctiques

Malgrat que els objectius de cada classe estan clarament definits, el professor/a utilitzarà diverses tècniques durant la sessió. Tindrà en compte diferents contextos i estils d’aprenentatge per ajudar l’alumne/a a utilitzar l’idioma en diferents situacions de la vida real.

10. Els llibres es mantenen tancats durant les etapes de presentació i pràctica

En un primer moment l’idioma és presentat de forma oral. El llibre de text s’utilitza després, exclusivament per exercitar la comprensió lectora, l’expressió escrita i la comprensió i l’expressió orals.

Truca ara